Yıllık Ücretli İzin

*4857 Sayılı İş kanununun 53. Maddesine göre; İşyerinde 1 yılını dolduran işçi yıllık izine hak kazanır. Bu bir yıl, işyerinde daha önce çalışması olanlar için eski dönemdeki çalışmaları da eklenerek bulunur. Deneme süresi de dikkate alınır.1 yılını doldurmamış işçi için orantılı bir izin hakkı öngörülmemiştir. 1 yılını doldurmamış ve henüz yıllık izin hak etmemiş işçilere yıllık izin kullandırılması halinde, işçiden muvafakat name alarak kullandırılan bu iznin hak edeceği izinlerinden mahsubuna onay, henüz izin hak etmeden işten herhangi bir nedenle ayrılacak olursa da kullandığı izin ücretinin işverene ödeneceğine dair taahhüt alınması gerekecektir. 
*1-5 yıl çalışmış işçiler için 14 günden az olmamak üzere,
5-10 yıl çalışmış işçiler için 20 günden az olmamak üzere,
15 yıl ve sonrası için 26 günden az olmamak üzere yıllık ücretli izin verilecektir.
18 yaşından küçük ve 50 yaşından daha büyük yaştaki işçilere 20 günden az izin verilemez.
*Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile azaltılamaz. Kanuna göre yıllık ücretli izin hakkı işveren tarafından işçiye devamlı bir şekilde kullandırılmak zorundadır. Ancak, izin süreleri bir bölümü 10 günden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile bölünerek de kullanılabilir.  26.04.2016 tarihine kadar izinlerin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3 e bölünebileceği şeklinde yasal düzenleme bulunmakta iken 14.04.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2016 tarihinde, 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16. maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 56. maddesinin 3. fıkrası: “… 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.
*İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Tutulacak yıllık izin defteri ile birlikte, işçiye verilen izin kâğıtlarının işçi tarafından imzalanmış bir nüshasının işçiye ait özlük dosyasında muhafaza edilmesi ileride bu izinlerin kullanıp kullanılmadığının ispatında faydalı olacaktır. 
*İşveren tarafından yıl içinde verilmiş olan diğer ücretli ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden mahsup edilemez. Yıllık izin süresine rastlayan Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. 
*İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.
*İznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçiler isterlerse bu hususu belgelemek koşulu ile gidiş ve dönüş için yolda geçirecekleri süreleri karşılamak üzere işverenden yol izni talep edebilirler. İşveren de işçilere toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.
*İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İş sözleşmesi sona ermeden, çalışmakta olan işçiye yıllık izin ücreti ödemesi yapılamaz. 
*İş Kanununun 59. Maddesinin göre işveren tarafından iş sözleşmesinin
feshedilmesi halinde ihbar önelleri ve yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile birleştirilemez. İş akdinin süreli feshinin işveren tarafından yapılması halinde, işveren işçiyi yıllık izin kullanmaya zorlayamaz, ancak feshin işçi tarafından yapılması halinde, işçi hak edip de kullanamadığı yıllık ücretli iznini bildirim süresi içinde kullanma talebinde bulunabilir.