Yeni Koronavirüs’ün (COVID-19) Türk Yargı Sistemi Üzerindeki Etkileri

Yeni Koronavirüs’ün (COVID-19) Türk Yargı Sistemi Üzerindeki Etkileri I

  • Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler süresince dava açabilmek mümkün müdür?

Evet. Yukarıda belirtildiği gibi yurt genelindeki tüm adliyeler hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden de dava açabilmek mümkündür. Bununla birlikte, 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil olmak üzere yargılamaya ilişkin süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğundan, açılması süreye tabi davalar bakımından herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır.

  • Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler süresince icra ya da iflas takibi yapabilmek mümkün müdür?

Hayır. 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 21 Mart 2020 tarihli ve 2279 sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 22 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiş bulunmaktadır. Daha sonra yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile de aynı düzenleme tekrarlanmıştır.


VASİYETNAME VE VASİYETNAMENİN OKUNMASI

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler sayesinde kişilere, ölümleri sonrasında malvarlıkları üzerindeki tasarruflara ilişkin iradelerini beyan etme imkanı tanınmıştır. Söz konusu irade beyanları “ölüme bağlı

TASARIM TESCİLİNİN ŞARTLARI

TASARIM TESCİLİNİN ŞARTLARI

SMK m.55/1’te tasarımın tanımı yapılmaktadır. Burada tasarım şu şekilde tanımlanmaktadır: “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme