Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Huzurunda Yürütülen İşlemlerin Durdurulmasına Karar Verildi

TBMM Genel Kurulu tarafından 7226 sayılı Kanun Teklifi’ne COVID-19 ile mücadele destek paketi kapsamında eklenen Geçici Madde 1, 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilerek, yasal sürelerin 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) durdurulmasına karar verilmiştir.

Kanun ile yargılamaya ilişkin sürelerin yanında, zorunlu idari başvuru süreleri ile bir hakkın doğumuna, kullanımına veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin belirlenen tarih aralığında durdurulmasına karar verilmiştir. Kanun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen süreleri de kapsamaktadır, bu bağlamda Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde yürütülen işlemlere ilişkin süreler de belirtilen tarih aralığında durdurulmuştur.

Kanunu Nasıl Yorumlamak Gerekiyor?

Kanun ile salgın sebebiyle yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmış ve bu kapsamda yasal sürelerin durdurulmasına karar verilmiştir. Kanun fikri ve sınai mülkiyet hukuku bakımından da önlemler almıştır.

Bu kapsamda FSHM nezdinde yürütülen işlemler bakımından,

  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk davaları bakımından, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali de dâhil olmak üzere, dava açma süreleri, dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin süreler, uyuşmazlığın tarafları bakımından hâkim tarafından verilen ya da mevzuatta öngörülen yargılamaya ilişkin tüm süreler durdurulmuştur.
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk ve ceza yargılamaları bakımından; durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere, alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların, Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu tarafından, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, adalet hizmetleri bakımından ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
  • Koruma tedbirleri ve ihtiyati tedbir işlemleri süreleri ve marka hakkına tecavüz nedeniyle yürütülen ceza soruşturma veya kovuşturmaları bakımından öngörülen suç ve cezalara ilişkin zamanaşımı süreleri Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Kanun ile 13 Mart 2020 tarihi ve sonraki bir tarihe denk gelen ve gerçekleştirilmemiş işlemler için hak sahiplerine ve vekillere geriye dönük olarak bu işlemleri yapma hakkı tanınmaktadır.

Durdurulan süreler durma süresinin sona erdiği günü (1 Mayıs 2020) takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, sürelerin tekrar başladığı günü takip eden günden (1 Mayıs 2020) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır (15 Mayıs 2020).

Öte yandan salgının devam etmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecektir.

Sonuç

Kanundaki yargılamaya ilişkin sürelerin durdurulmasına ilişkin önlem, salgın hastalık nedeniyle FSHM nezdindeki işlemlerde hak kayıpları yaşanmasını engelleme amacı taşımaktadır.


VASİYETNAME VE VASİYETNAMENİN OKUNMASI

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler sayesinde kişilere, ölümleri sonrasında malvarlıkları üzerindeki tasarruflara ilişkin iradelerini beyan etme imkanı tanınmıştır. Söz konusu irade beyanları “ölüme bağlı

TASARIM TESCİLİNİN ŞARTLARI

TASARIM TESCİLİNİN ŞARTLARI

SMK m.55/1’te tasarımın tanımı yapılmaktadır. Burada tasarım şu şekilde tanımlanmaktadır: “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme