YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI

COURT OF APPEAL CRIMINA CHAMBER DECISIONS

      YATGITAY

19.CEZA DAİRESİ

Esas No.      2019/31509

Karar No.    2019/15402                                                                 İlgili Kanun/Madde

Tarihi :          11.12.2019                                                                  5271 s. CMK/309

  • 5846 SYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNA AYKIRILIK SUÇU
  • YAZILIMIN/ROGRAMIN TAM SÜRÜMÜNÜN LİSANSSIZ VE İZİNSİZ OLARAK ŞÜPHELİNİN SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKET TARAFINDAN KULANILMASI

ÖZETİ:  ‘’Netcad’’ adlı bilgisayar yazılımın/programın telif haklarını elinde bulunduran müşteki …. İle şüpheli arasında anılan programın satın alınmasına ilişkin görüşmelerin varlığı kabul edilse dahi, söz konusu programın şüphelinin sahibi bulunduğu şirketin bilgisayarına müşteki ve şirket yetkileri tarafından yüklenildiğine dair bir bilgi bulunmadığı gibi, görüşme süresince adı geçen programın lisanssız olarak şüphelinin sahibi olduğu şirket tarafından yüklenerek kullanılabileceği hususunda dosya kapsamında müşteki tarafından verilmiş bir iznin bulunmadığı, 20/07/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre, bahsedilen bilgisayar yazılımın/programın tam sürümünün 24/01/2018 tarihinden itibaren lisanssız ve izinsiz olarak şüphelinin sahibi olduğu şirket tarafından kullanıldığı anlaşılmakla, mevcut delillerin şüphelinin üzerine atılı suçtan kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu, bu delillere ve suçun unsurlarına yönelik takdir ve değerlendirmenin mahkemesince yapılması gerektiği hk.

   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Aykırılık suçundan şüpheli …… hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 19.10.2018 tarih, 2018/83109 soruşturma ve 2018/50456 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazın reddine ilişkin Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 18.12.2018 tarihli ve 2018/8759 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 23.07.2019 gün ve 7065 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02.08.2019 gün ve KYB – 2019/80806 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

   Anılan ihbarnamede;

  Dosya kapsamına göre, müşteki …..’nin telif haklarını elinde bulundurduğu, coğrafi bilgi sistemleri, haritacılık, şehir bölge planlama ve sair hususlarda kullanılmak üzere geliştirilen ‘’Nedcad’’ adlı bilgisayar yazılımının, şüphelinin sahibi olduğu iş yerinde izinsiz kullanılması nedeniyle şikayette bulunduğu, yapılan soruşturma sonunda ‘’müşteki kurum ile şüpheli arasında ilgili yazılım temini noktasında iki tarafın da bilgisi dahilinde bir süreç devam ederken müşteki tarafça tespit işleminin gerçekleştirildiği, bu hali ile şüphelinin olayda suç kastının olmadığı, olayın taraflar arasındaki hukuki ihtilaftan ibadet olduğundan ‘’ bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de;

   ‘’Nedcad’’ adlı bilgisayar yazılım/programın telif haklarını elinde bulunduran müşteki ….. ile şüpheli arasında anılan programın satın alınmasına ilişkin görüşmelerin varlığı kabul edilse dahi, söz konusu programın şüphelinin sahibi bulunduğu şirketin bilgisayarlarına müşteki şirket yetkileri tarafından yüklenildiğine dair bir bilgi bulunmadığı gibi, görüşme süresince adı geçen programın lisanssız olarak şüphelinin sahibi olduğu şirket tarafından yüklenerek kullanılabileceği hususunda dosya kapsamında müşteki tarafından verilmiş bir iznin bulunmadığı, 20/07/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre, bahsedilen bilgisayar yazılımın/programın tam sürümünün 24/01/2018 tarihinden itibaren lisanssız ve izinsiz olarak şüphelinin sahibi olduğu şirket tarafından kullanıldığı anlaşılmakla, mevcut delillerin şüphelinin üzerine atılı suçtan kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu, bu delillere ve suçun unsurlarına yönelik takdir ve değerlendirmenin mahkemesince yapılması gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet  görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anıla kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

   Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 18.12.2018 tarihli ve 2018/8759 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-a maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, yukarıda yazılı bozma nedenine göre müteakip işlemlerinin mahallinde yapılmasına, 11.12.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

         YARGITAY

    19. CEZA DAİRESİ

Esas No.           2019/31346                                                                          İlgili Kanun /Madde

Karar No          2019/15869                                                                          5846 s. FSEK/71

Tarihi:              18.12.2019

  • 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU
  • MAVEVİ, MALİ VEYA BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ

ÖZETİ:  5846 sayılı Kanun’un ‘’Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz’’ başlıklı 71/5.maddesinin; ‘’Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezanlandırılır.’’ Şeklinde olduğu, dosyada mevcut olan ve taraflar arasındaki İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2018/322 esasında kayden yürütülen hukuk davasında Mahkemeye ibraz edilen 24/10/2018 tarihli bilirkişi raporu ile de ‘’Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi’’ isimli eserin ikinci basımında 5846 sayılı Kanun’un ‘’Manevi haklara tecavüz, halinde’’ başlıklı ve ‘’Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tespit davasından başka tecavüzün ref’ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir.’’ Şeklinde olan 67/2. maddesine aykırılığın bulunduğunun da belirtilmesi karşısında, şüphelilerin eylemlerine ilişkin delillerin takdir ve değerlendirilmesinin mahkemesince incelenmesi gerektiği hk.t7 


VASİYETNAME VE VASİYETNAMENİN OKUNMASI

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeler sayesinde kişilere, ölümleri sonrasında malvarlıkları üzerindeki tasarruflara ilişkin iradelerini beyan etme imkanı tanınmıştır. Söz konusu irade beyanları “ölüme bağlı

TASARIM TESCİLİNİN ŞARTLARI

TASARIM TESCİLİNİN ŞARTLARI

SMK m.55/1’te tasarımın tanımı yapılmaktadır. Burada tasarım şu şekilde tanımlanmaktadır: “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme