Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Sığınmacıların kitleler halinde sınırlarına
dayandığı komşu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Türkiye, sayıları milyonları bulan Suriyeli sığınmacılara kapılarını açmış ve söz konusu sığınmacıların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ciddi bir mali kaynak ayırmıştır. Böylece Türkiye’ye kabul edilen Suriyeliler, kısa zamanda Türkiye’nin sosyal ve ekonomik bir sorunu haline gelmiştir.
Bu makalede, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin mülteci hukuku bakımından hukuki statüsü tartışılmakta ve Suriyeliler örneğinden yola çıkılarak, Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca oluşturulan ulusal mevzuatta öngörülen ilgili hukuk kurallarının ekonomi hukuku bakımından bir değerlendirilmesi
yapılmaktadır. Makalede ayrıca birtakım ekonomik, hukuki ve sosyal politika önerilerinde bulunulmaktadır.

Karekodlu Çek

ÇEK VE ÇEKİN ŞEKLİ ŞARTLARI GENEL OLARAK Hukuki niteliği gereği bir ödeme aracı olan çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 780 ila 823. maddeleri