Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Sığınmacıların kitleler halinde sınırlarına
dayandığı komşu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Türkiye, sayıları milyonları bulan Suriyeli sığınmacılara kapılarını açmış ve söz konusu sığınmacıların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ciddi bir mali kaynak ayırmıştır. Böylece Türkiye’ye kabul edilen Suriyeliler, kısa zamanda Türkiye’nin sosyal ve ekonomik bir sorunu haline gelmiştir.
Bu makalede, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin mülteci hukuku bakımından hukuki statüsü tartışılmakta ve Suriyeliler örneğinden yola çıkılarak, Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca oluşturulan ulusal mevzuatta öngörülen ilgili hukuk kurallarının ekonomi hukuku bakımından bir değerlendirilmesi
yapılmaktadır. Makalede ayrıca birtakım ekonomik, hukuki ve sosyal politika önerilerinde bulunulmaktadır.

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN DEĞİŞİYOR!

Hatırlanacağı üzere ceza infaz düzenlemesinin kabulünün ardından TBMM, Nisan ayının ortasında tatile girmişti. Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte TBMM de 1 Haziran itibarıyla çalışmalarına

Mirasın Gerçek ve Hükmen Reddi

Mirasın gerçek reddinde yasal veya atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içerisinde tek taraflı irade açıklamalarını kullanarak mirası reddedebilirler. 3 aylık hak düşürücü