Fikri Sınai Haklar Hukuku

Fikri Sınai Haklar Hukuku

            Patent Avukatı Ankara ; Fikri Sınai Haklar Hukuku & Fikri mülkiyet hukuku bir kimsenin sınai, bilimsel, edebi veya sanatsal yaratıcılığının ürününü koruma altına almaktadır. Fikri mülkiyet hakkı bir fikrin somutlaşarak ekonomik değer kazanmasını ifade etmektedir.

            Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan ve fikri emek vasıtası ile ortaya çıkmış ürünleri güvence altına alan hukuk dalıdır. Fikri haklar; ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanatlar, müzik, sinema eserlerinden oluşmakta iken sınai haklar marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaretler ile çeşitli buluşları kapsamaktadır.

            Patent Avukatı Ankara , “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ve “Sınai Mülkiyet Kanunu” ile düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Kanun ile birlikte, fikri ve sınai hakları düzenleyen uluslararası anlaşmalar mevcuttur:

 1. Roma Sözleşmesi,
 2. 1938 tarihli Brüksel Belgesi
 3. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Kuruluş Anlaşması
 4. Paris Sözleşmesi
 5. Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
            Fikri ve sınai mülkiyet alanında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için “Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri” görevlidir.    

            Fikri mülkiyet hukuk büroları eser ve fikir sahiplerine, reklamcılara, bestecilere, müzisyenlere, ressamlara, heykeltıraşlara, film ve dizi yazarlarına, çizerlere, grafikerlere, karikatüristlere, fotoğrafçılara, mimarlara, icat sahiplerine, işletme sahiplerine, bilgisayar programcılarına ve fikri sınai haklar alanında hukuki desteğe ihtiyaç duyan diğer fikir sahiplerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

            Ürün, yönetim, doküman, kimlik unsurları, eserler, özgün tasarımlar, dönüştürme, dağıtma, yayma gibi haklar da fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamına girmektedir.  Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Uluslararası kurumlar, Türk Marka ve Patent Enstitüsü nezdinde yapılacak başvurular Ankara Fikri Mülkiyet Hukuk Büroları Tarafından yapılmaktadır.

            Türk hukuku tarafından eser sahibi, eseri meydana getiren kişi olarak tanımlanmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahibini koruma amacı taşımaktadır. Eser sahibinin meydana getirdiği eser üzerinde sahip olduğu hak, telif hakkıdır. Telif hakkı mutlak hak niteliğine haiz olduğundan ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilmektedir. Telif hakkı eserin yaratılması ile doğmaktadır.

            Eser sahibinin umuma arz hakkı, eserde değişiklik yapılmasını men etme hakkı, adı belirleme hakkı, işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı bulunmaktadır.

            Marka tescil başvurularının nereye yapılacağı konusunda Fikri mülkiyet haklar büroları hukuki danışmanlık yapmaktadır. Marka tescil başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır. Koruma, başvuru tarihi itibari ile başlayacaktır. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Koruma, başvuru halinde 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenmektedir.

            Teknoloji ve sanayi alanındaki buluşlar için gerekli unsurları taşıması halinde patent verilmektedir. Patent, 7 ya da 20 yıllık dönemler için koruma sağlamaktadır. Faydalı modelde ise koruma, başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır.

            Eser ya da marka sahibinin hak ihlali durumunda açabileceği davalar bulunmaktadır. Eser veya marka sahibi hangi davaları açabilir sorusunun cevabı olarak şu davaları saymak mümkündür:
 1. Tecavüzün men’i davası: Mali ve manevi haklara yönelik potansiyel bir ihlali engellemek amacıyla açılan davadır.
 2. Tecavüzün ref’i davası: Eser sahipliğinden doğan mali ve manevi hakların ihlali durumunda hukuka aykırı ihlalin sonlandırılması için açılan davadır.
 3. Tazminat davası: Eser sahibinin hak ihlali nedeni ile uğradığı maddi ve manevi zararın karşılanması amacı ile açılan davadır.
 4. Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet: Hukuka aykırı eylemin suç oluşturması durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilebilecektir.
 5. Markanın hükümsüzlüğü davası: Markanın hükümsüzlüğünü ileri sürmek amacı ile açılan davadır. Marka, haksız olarak tescil edilmişse veya markanın korunmasını gerektirecek sebepler tescil sonrasında hukuki dayanağını yitirmiş ise açılabilecektir. Markanın hükümsüzlüğünün ileri sürülebileceği haller kanunda sayılmıştır.
 6. Marka hakkına tecavüz davası: Marka hakkının ihlal edilmesi durumunda marka hakkı sahibi maddi ve manevi tazminat davası açabilecek, tecavüzün durdurulmasını ve önlenmesini talep edebilecektir.

İletişim İçin

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm