Leasing ( Finansal Kiralama ) ve Bankacılık

Leasing ( Finansal Kiralama ) ve Bankacılık

Finansal Kiralama 6361 sayılı yasanın 3/ç maddesi uyarınca ”Finansal kiralama: Bir Leasing sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya Leasing sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemi” olarak tanımlanmıştır. 

Müvekkilimiz olan Leasing şirketlerine hukuki konularda danışmanlık yapmak , bu alanda her türlü davayı takip etmek , icra takipleri ve ihtiyati tedbir kararlarının takibini yapmak , takibimizde olan dosyalarla ilgili olarak dönemsel raporlama ile denetimine olanak sağlamak  üzere her türlü hukuki destek hukuk büromuz tarafından  ifa edilmektedir.