Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ; Fikir ve sanat eserleri ile bu eserleri meydana getirmiş olan eser sahiplerinin etkin bir şekilde korunması, gerek sosyo-kültürel anlamda gerekse hukuk sistemi açısından büyük önem taşımaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) özellikle 1995 yılı sonrası yapılan değişiklikler, iç hukukumuzun Avrupa Birliği (AB) müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaları içermekte olup, aynı zamanda eser sahiplerini ve onlara tanınan malî ve manevi hakları yasal güvence altına almaktadır.

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu son zamanlarda kopyalama tekniğinin gelişmesiyle birlikte eser sahipliğinden doğan malî ve manevi hakların ihlali de her geçen gün artmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için müvekkillerimize hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermekte, onların haklarını korumak adına mevzuatta düzenlenen hukuki ve cezai birtakım yasal yollara başvurmaktayız.

Ayrıca gerek fikri haklar gerekse sınai mülkiyet hakları kapsamında müvekkillerimiz adına başvuru ve tescil işlemleri ile tescilden kaynaklı uyuşmazlıklar kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği kararlara itiraz etme ve dava açma hizmeti sunmaktayız.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kavramı Ne Anlama Gelmektedir?

Fikri mülkiyet hakları, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, telif hakları ve fikri haklar isimleriyle de anılabilmekte olup  bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür.
 
Sınaî Mülkiyet, genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Önemi Nedir?

Fikri mülkiyet hakları, adil bir rekabetin sürdürülmesini, kaliteli ürün ve hizmet üretiminin teşvik edilmesini; inovasyon ve yaratıcığın sürdürülmesini sağlamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Hakları Nelerdir?

Fikri Mülkiyet Hakları, genel anlamda 7 başlık altında toplanabilmektedir:

  1. Fikir-Sanat Eserleri
  2. Enregre Devre Topografyaları
  3. Yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı haklar
  4. Patent
  5. Endüstriyel Tasarım
  6. Coğrafi işaretler
  7. Marka

Fikri ve sınai hakların mülkiyetinin elde edilebilmesi için her başlık için aynı yöntem geçerli değildir. Örneğin; marka hakkının elde edilebilmesi için Türk Marka ve Patent Kurumu’na gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir. Patent hakkının elde edilebilmesi için de aynı şekilde Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvuru şarttır. Bu başvurularda gerekli şartların sağlanması ve istenen belgelerin eksiksiz şekilde kuruma sunulması önem arz etmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Haklarının İhlali

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları üzerinde sahiplerinin mali ve manevi hakları çeşitli mevzuatlar kapsamında koruma görür. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkının ihlal edilmesi durumunda ilgili ihlalin önlenmesi, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması ve varsa ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi için çeşitli hukuk davaları açılabilmektedir.

Kanunlarda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakların ihlali durumunda ilgili kişiler ya da vekillerinin şikayeti üzerine ceza davası açılacaktır. Fikri Mülkiyet Suçları şikayete bağlı suçlardır. Şikayet hakkı, suç teşkil eden fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.