Avukat Bulundurma Zorunluluğuna Dair Bilgilendirme

1136 sayılı Avukatlık Kanununda 2001 yılında yapılan değişiklik ile birlikte Temel Ceza Kanunlarına uyum sağlamak maksadı ile anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu hüküm 2008 yılında yeniden düzenlenerek  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 329. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinde yerini almıştır.

Ankara Barosu tarafından Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesinde belirtilen A.Ş ve Yapı Kooperatiflerinde  avukat bulundurma zorunluluğu hakkında birçok müvekkilimize tebligat yapılmış olduğundan açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.

Öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesin göre “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı koope­ratifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avu­kat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar İdarî para cezası verilir.”

Madde hükmüne göre anonim şirketlerin kuruluşunda aranan asgari sermaye miktarının beş katı, diğer bir deyişle 250.000.00 TL veya daha fazla esas sermayeye sa­hip olan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurması zorunlu hale getirilmiştir.

Avukatlık Kanununa ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun ve yazılı olarak sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesinin düzenlenmesi halinde bu yükümlülük yerine getirilmiş olacaktır.

Sözleşmeli avukat bulunduran şirketler avukat ile bir hizmet sözleşmesi yapacak olup sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanacak ve birer nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilecektir. 

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünde bulunan anonim şirketler Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bulunan bedeli her ay ödemekle yükümlüdürler. Anonim şirketlerin ve Yapı Kooperatiflerinin yükümlülük gereğince bulundurdukları sözleşmeli avu­katlara, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi’ ne göre ücret ödenmek zorundadır. Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği sözleşmeli avukat bulundurması gereken anonim şirketler 2017 yılında aylık asgarî 1.650,00.- TL, Yapı Kooperatifleri ise 1.100,00.-TL ücret ödeyeceklerdir.

Bununla bir­likte takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenecektir.

Avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmaması halinde yüklü miktarda idarî para cezaları öngörülmüştür. Bu kurala aykırı davranan anonim şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sek­töründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç talihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Başka bir ifade ile sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı tarafından, her ay için, 3.555,00.- TL idarî para cezası uygulanacaktır.