Ankara Ticaret Avukatı

Ankara Ticaret Avukatı & Ankara İş Davaları Avukatı

Ticaret Hukuku Nedir?

            Ankara Ticaret Avukatı ve Ankara İş Davaları Avukatı ; Ticaret hukuku nedir sorusunun cevabı olarak ticari faaliyetler ile ilgili hakları ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk dalıdır cevabını vermek mümkündür. Tacirlerin hakları düzenlenerek koruma altına alınırken diğer yandan sorumlulukları da belirlenerek güvenli ticari faaliyet yürütülmesi amaçlanmıştır.

            Ticaret hukuku, tarihten günümüze çeşitli sistemler ile düzlenmiştir. Sübjektif sistem olarak adlandırılan sisteme göre, ticaret hukuku, ticari faaliyetler ile uğraşan kişilere, tacirlere, uygulanan kurallar bütünüdür.  Fransız Devrimi’nden sonra anlam değiştirerek “ticari işlemlerin hukuku” olarak objektif sistemde değerlendirilmiştir. Günümüzde ise ticaret hukuku, modern sistemde değerlendirilmektedir. Buna göre, ticaret hukuku; ticari işletmelerin hukuku olarak kabul edilmektedir.

            Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtaları ile halka bildirmiş ve işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

            Ticari işletme, ticari faaliyetin yapıldığı kuruluş olarak tanımlanabilir. Ancak; işletme özelliğinin kazanılabilmesi için belirli şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. İşletmenin kuruluş amacının kar elde etmek olması ve süreklilik arz eden bir işin yapılıyor olması gereklidir. Mevzuatta ticari işletme sınırı yer almaktadır. Bu sınırın altında kazanç elde eden berber, bakkal, manav, kasap gibi işletmeler esnaf olarak nitelendirilmektedir.

            Ticari işlem, tacir tarafından ticari işletme bünyesinde kar elde etme amacı ile yürütülen her türlü işlem olarak adlandırılabilir.

            Ticari işletme ile doğrudan ilgili olan sicil kavramı, ticari işletmenin kayıt altına alınması olarak tanımlanabilir. Özellikle anlaşmazlık ortaya çıkması halinde önemi daha iyi anlaşılan sicillerin kayıtlarının dikkatli bir şekilde yapılması gereklidir. Ticari işletmenin ticaret siciline kaydının yapılması zorunludur.

            Her işletmenin kendine ait bir isminin olması gerekmektedir. Unvan, bir ticari işletmenin diğerinden ayrılabilmesi için kendisine verilen isimdir. Unvanın ticaret siciline işlenmesi gerekmektedir.

            Ticaret hukuku uzmanlığı, ticari işletme, tacir, ticaret unvanı, haksız rekabetin önlenmesi gibi kavramları kapsamaktadır. Ticaret hukukunda 3 unsur bulunmaktadır:
 1. Tüzel kişiler ve tacirler
 2. Ticaret işletmeleri
 3. Ticari işletme işleten dernekler ve vakıflar

Ankara İş Davaları Avukatı konusuna giren davalar, asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk ile kanunda sayılan ticari uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Dava şartı arabuluculuk, bu yola başvurulmadan dava açılamayacağını ifade etmektedir. Açılması halinde ise dava reddedilir. Ticari davalara bakan avukatlar arabuluculuk süreçlerini yürütmektedir.

            Hukukun en kapsamlı dallarından biri olan ticaret hukuku, her zaman güncellenmekte ve yenilenmektedir. Hukuk kurallarının çağın ihtiyaçlarına cevap vermesinin gereği olarak kanun koyucular toplumun, tacirlerin ve ticari işletmenin ihtiyaçlarına göre mevzuatı yenilemektedirler. Güncel değişiklikleri takip ederek müvekkillerinin ya da danışanlarının kayba uğramasını engellemek ticaret avukatı sorumluluklarındandır. Ticaret hukuku, Ticaret Kanunu, Ticaret Kanunu Yönetmeliği, Borçlar Kanunu başta olmak üzere çok geniş bir alanı oluşturmaktadır.

            Mevzuat değişikliklerinin yer aldığı sayfada gezinme değişikliği takip etme anlamına gelmemektedir. Hukuki yorum ve araştırma Ankara ticaret avukatı uzmanlığı gerektirmektedir. Avukatın bu alana odaklanmış olması danışan/müvekkil çıkarları açısından oldukça önemlidir.  

            Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2016/7016  Esas, 2016/8907 Karar ve 22.09.2016 tarihli kararı ile  tacir bakımından zamanaşımı süresinin farklılığına işaret etmiştir. Karara göre, “kazı çalışması sırasında şebekeye zarar verilmesi nedeni ile maddi tazminat/zararın öğrenildiği tarihten bir yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra dava açıldığı, tacir olanlar için dava açma konusunda emir vermeye yetkili makamın olur tarihinin zamanaşımı süresinin başlangıcı için esas alınmasının doğru olmadığı zira tacirler işletmeleri ile ilgili zararların takibinde gerekli özeni göstermek durumunda olduklarından davanın zamanaşımından reddi gerektiği”ne hükmedilmiştir. Tacirlerin basiretli davranma yükümlülüklerinin ağır sonuçları olmaktadır. Bu nedenle, hak kaybına uğramamak için bir uzmandan destek almak tacirin hukuki güvenliğini sağlayacaktır.

            Ankara avukatlık büroları ticari davalar veya uyuşmazlıklar ile ilgilenmektedir. Ticari davalar ve uyuşmazlıklarda edinilen uzmanlık yalnızca ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsayan sınırlı bir yapıda değildir. Ticaret ağının genişlemesi ile küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkiler önem kazanmıştır. Bağlı kalınması gereken uluslararası kuralların takibi gereklidir.

            Ticaret hukuku kapsamında Ankara Ticaret Avukatı ve Ankara İş Davaları Avukatı olarak çok geniş bir çerçevede hizmet vermekteyiz.

 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Kredi anlaşmaları
 • Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin davalar
 • İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler
 • Kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili
 • Danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Sermaye artırımı ve azaltmaları
 • Tasfiye
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ana sözleşmesinin ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması
 • Kooperatif genel kurullarında alınan kararların iptali vs. davalar 
 • Kooperatif Kanunu’ndan kaynaklanan davalar
 • Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar 
 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri
 • Enerji sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • E-ticaret uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunların saptanması ve çözüm yolları bulunması uzmanlık alanımıza giren ticari uyuşmazlıkların bir kısmıdır.

Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Nedir?

            Elektronik ticaret, kısaca e-ticaret olarak adlandırılmaktadır. İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan ve ticaretin elektronik ortama taşınması ifade eden bir kavramdır. Mal veya hizmetlerin üretim, satış, tanıtım, satış, dağıtım, ödeme işlemlerinin çevrimiçi olarak yapılmasını ifade etmektedir. Ticaret hukukunun yanı sıra e-ticaret hukuku da uzmanlık gerektiren bir alanlardan birini oluşturmaktadır.

İletişim İçin

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm