Kıdem Tazminatı

Ankara Avukat

Ankara avukat sayısı bakımından İstanbul’dan sonra en büyük sayıya sahiptir. Kişilerin herhangi bir konuda avukata ihtiyaç duyması halinde Ankara, kişilere çok sayıda seçenek imkanı sunmaktadır.

Neden Avukata İhtiyaç Duyulur?

Kişiler farklı sebeplere bağlı olarak kendilerini savunurken bir başkasının yardımına ihtiyaç duyabilmektedir. Savunma kavramı karmaşık bir yapıya sahip olup, içerisinde pek çok alt kavram bulunmaktadır. Savunmaya ilişkin olarak; olayın kavranması, olayın hukuk diline çevrilmesi, yürürlükte bulunan hukuk kuralları arasından olaya en uygun olanın seçilmesi önemlidir. Bununla birlikte savunmada, kuralı ve olayı doğru anlamak, yazmak ve sözlü olarak anlatmak, itirazda ya da herhangi bir talepte bulunmak da yer almaktadır. Birey olarak bir kişinin tüm bunları yapması, ne denli birikimli olunursa olunsun zor olmaktadır. Dolayısıyla oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren sistemde, kişinin tek başına hak kaybı yaşaması muhtemeldir. Bu sebeple, kişiyi belirtilen sistemin uzmanı konumunda olan bir avukatın savunmasında hak kayıplarının önlenmesi adına yarar bulunmaktadır. Ankara avukat açısından bulmak adına sıkıntı çekilmeyecek bir kenttir.

Somut Olayın Kapsamlı ve Boyutlandırılarak Değerlendirilmesi Gereği:

Kendisini tek başına savunmak zorunda kalan kişi, yapı itibariyle duygusal ve bireyci yapıdadır. Bu durum kişinin gerçekleri en doğru şekilde görmesini engelleyici etki yapmaktadır. Kişinin kendisini tek başına savunması sırasında her daim kendisini haklı görmektedir. Dolayısıyla karşı tarafın iddiasını ya da savunmasını bu tepki ile beraber dinelmekte olduğundan, tam olarak söylenileni anlayamamakta ve boyutlandıramamaktadır. Bu anlamda, kişinin tek başına olması ve bireysel olarak takındığı tavır, derinlikten ve analiz yeteneğinden yoksun kalmaktadır. Bir diğer sebep olarak heyecanlanma gösterilebilmektedir. Kişinin hakim karşısına ya da başka makamların önüne çıkınca heyecanlanması ve savunma yapamaması muhtemel bir olaydır. Bu durumda, kişi yargılandığı ya da iddia öne sürüldüğü olayda ve makam önünde kendisini yeterince savunamamış olmaktadır. Dolayısıyla, görevini kişinin dışında, sorun ile birebir özgülendirmeyen şekilde yapan bir uzmana ihtiyaç vardır. Avukatlar, bu niteliklerinin yanında kişiyi ve karşı tarafı ayrı ayrı dinleyip değerlendiren, bu alanda uzman kişiler olmaları bakımından, ihtiyaç duyulmaktadır.

Güncellenen Hukuk Kuralları Hakkında Bilgi Sahibi Olunması Gereği:

Avukatlara ihtiyaç duyulan sebepler arasında; kişinin olaya uygulanacak olan hukuk kuralı hakkında bilgi sahibi olmaması da yer almaktadır. Kendisini savunmak durumundaki kişi, olaya uygulanacak olan hukuk kuralı hakkında bir bilgi sahibi olmadığından, doğru bir savunma yapması mümkün değildir. Kişinin bilgi birikiminin yüksek olması, somut olaya kapsamlı ve objektif bakabiliyor olması muhtemeldir. Ancak böyle bir durumda bile her gün değişebilmekte olan hukuk kuralı hakkında kişi bilgi eksikliği yaşayabilmektedir. Dolayısıyla günden güne değişebilen bir hukuk kuralının uygulanmasını kendisine meslek edinen ve güncelleyen bir kişinin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Değişen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olan bir avukattan yardım alınmaması halinde, hak kayıplarına sebebiyet verilmesi mümkün olmaktadır.

Somut Olayın Arındırılmış ve Hukuki Dayanaklı Hale Getirilmesi Gereği:

Hakimlerin, yapılan yargılama hakkında en doğru, hızlı ve sağlıklı bir karar verebilmeleri önlerine gelen olayın özelliklerine bağlıdır. Yargıçların önlerine gelen olay ne derece açık, arındırılmış, hukuksal kısımları öne çıkarılmış ve dayanaklandırılmış ise, hakkın yerine getirilmesi o kadar çabuk olmaktadır. Somut olayın hukuksal dayanaklarının belirlenmesi, arındırılmış ve açık olması kişilerin tek başlarına yapabilecekleri bir husus değildir. Avukatlar meslekleri gereği somut olayı açık olarak arındırmakta, hukuksal kısımları öne çıkararak dayanakları hakim karşısına açık şekilde çıkartmaktadır.

Avukat

Avukat, mahkemenin daha hızlı karar vermesini sağlamanın yanında olaylar arasından en önemli hususu öne çıkararak hatalı karar verilmesini önlemektedir. Ayrıca hatalı bir karar verildiğinin düşünülmesi durumunda, itiraz haklarını en doğru şekilde kullanmak suretiyle hatanın düzeltilmesine çabalamaktadır. İtiraz, savunma, olay ileri sürme gibi hususlar için kanunlarda belirli usuller ve süreler belirlenmiştir. Sürelerinin geçirilmesi durumunda ya da uygun usul kuralları gözetilerek gerekli hususların yapılmaması halinde, hak kayıplarına sebep olunabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi hususlar ve süreler hakkında en güncel bilgiye sahip olan avukatlar, kişilerin hak kayıpları yaşamaması adına hizmet vermektedir.

            Bu anlamda, belirtilen ve benzeri sebeplerle, mahkeme ya da başkaca merciler önünde kişinin haklarını savunan bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Avukatlar, kişinin haklarının aranmasında, korunmasında ve hukuki her türlü yardımda gerek duyulan kişilerdir. Ankara avukat bakımından kişilere çok sayıda seçenek sunmaktadır.

Ankara Avukat Kimdir?

Yargı önünde tüzel veya gerçek kişilerin haklarını koruyan, savunan, hukuksal işleyişte yol gösterici özellik taşıyan mesleki unvana avukat denmektedir. Avukat kelimesi, kökeni itibariyle Latince olup savunucu ya da mahkemeye tanık olarak çağrılan kimse anlamlarına gelmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde avukatlığın mahiyeti: “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir” denilmektedir. Dolayısıyla avukatlık mesleğinin, bir serbest meslek olmasının yanında kamu hizmeti olduğu da vurgulanmıştır.

Avukatlık mesleğini icra etmek için öncelikle hukuk fakültesi öğrenimini tamamlamak gerekmektedir. Sonrasında yaklaşık 1 yıl süren avukatlık stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Avukatlık stajının tamamlanmasının ardından, kanunlarca aranan şartların taşınması halinde avukatlık ruhsatı verilmektedir. Avukatlık ruhsatının alınmasının ardından avukatlık mesleğini icra etmek mümkün hale gelmektedir.

Ankara Avukat Mesleğinin Kapsadığı Görev Tanımları

Avukatlık mesleği, mahiyeti itibariyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, kamu hizmeti ve serbest meslek olarak tanımlanmıştır. Avukatlık tabiri temel anlamda, hukuki vaka ve uyuşmazlıkların kanunlara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan kişileri temsil etmek için kullanılmaktadır. Avukatlık mesleğinin yükümlülükleri arasında şu başlıkların sayılması mümkündür:

  • Uyuşmazlıkların takibine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  • Hukuksal konulara ilişkin olarak talep edildiği takdirde hukuki görüş beyan edilmesi,
  • Kurumun hukuksal menfaatlerini koruyucu ve uyuşmazlıkları önleyici hukuki önlemler alınması,
  • Şartname ve sözleşmelerin taslaklarını, üçüncü kişiler ile kurum arasındaki çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işlerin incelenmesi ve hukuksal mütalaa bildirilmesi,
  • Hukuki süreçlere dair (itiraz, istinaf, temyiz ve benzeri) iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarıdır.

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Türkiye’de avukatlık mesleğini icra etmek isteyen kişiler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ilk şartlardandır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin, aranan diğer şartları taşıması halinde dahi Türkiye’de avukatlık yapması mümkün değildir. Avukat olabilmek için ilk olarak lisans düzeyinde bir hukuk fakültesi eğitimi alınması gerekmektedir. Hukuk fakültesi eğitiminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 yıl sürmen bir avukatlık stajı serüveni vardır. Avukatlık stajının da başarıyla bitirilmesinin ardından staj bitim belgesi alınmaktadır. Stajın bitirildiğine ilişkin belge ile birlikte Türkiye Barolar Birliği’ne başvurularak avukatlık ruhsatının verilmesi talep edilmektedir. Kanunlarda düzenlenen diğer şartların da sağlanması halinde avukatlık ruhsatı verilmekte ve avukatlık mesleğinin icrasına başlanabilmektedir. Avukatlığa kabul edilebilmek için, mesleğe kabulü engelleyen bir durumun olmaması gerekmektedir. Hangi durumların avukatlık mesleğine kabulü engellediğine ilişkin olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na bakmak gerekmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinde, hangi hallerin avukatlığa kabule engel teşkil ettiği düzenlenmiştir. Ankara avukatlık mesleği bağlamında yoğun çalışma temposunun olduğu bir kenttir.

İletişim

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm